Shinepukur Shapes (Bone China)

Round Shape

Bone China Tableware(All)
K-2
Bone China Tableware(All)
K-4
Bone China Tableware(All)
K-9
Bone China Tableware(All)
K-35
Bone China Tableware(All)
O-1
Bone China Tableware(All)
O-11
  

Square Shape

Bone China Tableware(All)
K-10
Bone China Tableware(All)
K-12
Bone China Tableware(All)
K-22
Bone China Tableware(All)
K-43
Bone China Tableware(All)
K-60
Bone China Tableware(All)
K-65
  

Hotelware

Bone China Tableware(All)
K-1
Bone China Tableware(All)
K-54
Bone China Tableware(All)
K-69
Bone China Tableware(All)
K-75